Лични данни

I.КАТЕГОРИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

1.Личните данни, които събираме и обработваме са:

обикновени лични данни – име; данни за местонахождение (адрес) и данни за контакт (адрес на електронна поща, телефон);


2. Източник на вашите личните данни:

2.1. личните данни ще бъдат получени от субекта на лични данни /от вас/;
2.2. лични данни ще бъдат получени от източник, различен от субекта на данните – от трети лица, податели на пратката; от куриерски фирми, от които получаваме предназначената за вас пратка.

II. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3. Цели на обработването, за което личните данни са предназначени:

3.1. приемане на вашата пратка;
3.2. обработка на вашата пратка;
3.3. предаване на вашата пратка;
3.4. счетоводно-отчетническа дейност; финансова дейност;
3.5. застрахователна дейност.

4. Основания за обработване на вашите лични данни:

4.1. обработването се извършва след предварително получено от вас съгласие;
4.2. обработването на вашите лични данни е пряко свързано с изпълнение на сключен между нас договор или със съвместното ни намерение да сключим договор.
4.3. обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение, съгласно българското законодателство – Закон за пощенските услуги, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за счетоводството, Закон за данъците върху доходите на физическите лица и други;
4.4. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора и на трета страна, изпращач, обработващ или получател на пратката.

5. Законните интереси, преследвани от нас и от трети страни, които работят с нас/за нас, са следните:

5.1. Обработка на личните данни по повод услугата, която предоставяме – приемане, предаване на вашата пратка, получаване и изплащане на вашия наложен платеж.

III. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

6. Категории получатели на личните ви данни:
Личните ви данни могат да бъдат законно разкрити на друг получател, физически и/или юридически лица, а именно:
6.1. получатели на вашата пратка;
6.2. служители на Администратора, наети от него лица, или контрагенти, които получават, обработват или предават вашата пратка; които са свързани със счетоводно-отчетническата, финансовата, договорната и правната дейност на Администратора;
6.3. застрахователи, когато подателят на пратката желае същата да бъде застрахована;
6.4. обработващи личните данни, които работят с нас/за нас, свързани с нашата дейност – IT специалисти;
6.5. публични органи на държавната администрация.

IV. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7. Период на съхранение на данните
7.1. Администраторът на лични данни ще съхранява вашите лични данни не повече от определените в националното и международно право срокове.
7.1.1. Сроковете за съхранение на личните данни според националното законодателство се определят както следва:
 Закон за счетоводството:
• счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
• всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс:
• документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
• всички останали носители – 5 години.
 Закон за мерките срещу изпирането на пари – 5 години за изготвени по реда на този закон и правилника за прилагането му документи, данни и информация.

8. Критерии, използвани за определяне срока са съхранение на данните
Когато срокът за съхранение на личните данни не може да бъде предварително определен, администраторът ще прилага индивидуални критерии за определянето му.
Такъв критерий е законодателството на страна в Европейския съюз или трета страна. Например ако вашата пратка, съответно вашите лични данни, са получени/изпратени в/от страна, различна от Република България, то те са обвързани със сроковете за съхранение на данни и документи на съответната държава.

V. НАЧИН ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И СПОСОБ ЗА ЗАЩИТА

9. Начин за съхранение на личните данни
9.1. Администраторът на лични данни съхранява вашите лични данни отговорно, изцяло в съответствие с ОРЗД. Нивото и способите на защита отговарят на всички национални и европейски стандарти, а приетите от нас технически и организационни мерки изцяло защитават вашите данни на хартиен или електронен носител от нерегламентиран достъп. Част от мерките, които сме предприели за защита на вашите данни в интернет пространството са: криптиране на връзката между вас и сайта с SSL сертификат, спазване на всички добри практики за обезпечаване на сигурността на уебсайтовете и свързаните с тях криптирани бази данни.

VI. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10. По всяко време през периода на съхранение и/или обработка на данните вие, като субект на личните данни имате право:
10.1. да поискате достъп до личните си данни;
10.2. да поскате копие от личните си данни;
10.3. при неточност на личните данни да поискате корекцията им;
10.4. да поскате изтриване на личните си данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването;
• личните ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
10.4.1. Администраторът има право да откаже вашето искане за изтриване на личните данни в следните случаи:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
10.5. да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Администраторът има право да откаже искането при наличие на законосъобразната причина;
10.6. да направите възражение срещу обработването на личните ви данни, за определени видове обработка (като например директен маркетинг);
10.7. да поскате личните си данни във вид, подходящ за прехвърлянето им към друг администратор на лични данни;
10.8. да поскате ние да прехвърлим личните ви данни към друг администратор на лични данни;
10.9. да оттеглите даденото съгласие за обработване на личните си данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
10.10. да възразите срещу автоматизирана обработка на лични данни, включително профилиране; имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
10.11. да получите информация кой е източника на личните ви данни и, ако е приложимо, дали данните са от публично достъпен източник;

10.12. да получите информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте длъжен/на да предоставите личните си данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
11. Когато Администраторът възнамерява по-нататък да обработва личните ви данни за цел, различна от тази, за която са събрани, той трябва да ви предостави информация за тази друга цел и всякаква друга необходима информация.

Последно обновяване 20.08.2019г.