Общи условия

Всички транспорти са подчинени на и се извършват в съответствие с Конвенцията за договора за международен превоз на стоки по шосе (CMR), актуално издание.

Забранени стоки

алкохол, цигари, упойващи вещества и лекарства без съответната документация, оръжия, взривни вещества, Амуниции, газ, леснозапалими предмети, радиоактивни, заразни или корозивни Вещества, психотропни, силнодействащи и отровни вещества;товари, които по своята същност или начин на опаковане биха могли да представляват опасност за персонала, който ги превозва и пренася или за околната среда, или да причинят вреди на други пратки, които се превозват; стоки, подлежащи на бързо разваляне, живи или мъртви животни,; стоки, чиито внос или износ е забранен или изисква специално разрешение в съответствие с разпоредбите на законодателството на съответната страна на изпращане, преминаване или доставка; Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети, както и религиозни материали на забранени или нерегистрирани секти и организации.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ АТ2BG и „ТОВАРОДАТЕЛ- ЗАЯВИТЕЛ“

 1. Заявяването на транспорт по електронна поща или елефон представлява договор за транспорт и всички разходи по предоставяне на транспортното оборудване на товарен пункт и всички разходи по организирането на превоза ще бъдат за сметка на заявителя в случай, че товарът не е готов за експедиция или по каквато и да е причина липсва на товарния пункт.
 2. Договореното навло е дължимо към AT2BG изцяло, независимо че количеството на товара е по-малко от предварително заявеното. Ако действителното количество надвишава заявеното, AT2BG може да замени транспортното средство или да завиши договореното навло, като всички допълнителни разходи са за сметка на заявителя .
 3. Допълнителни условия Неустойки:
  3.1 Неустойка за забавено плащане 0.1% на ден.   
  3.2 При неосъществен транспорт и/или отказ от поръчка за транспорт и автомобил пристигнал на товарен адрес Заявителят дължи 100% от договореното навло на AT2BG.
 4. AT2BG има право да откаже приемането и транспортирането на пратки , които:
 • са с опасно или забранено съдържание ;
 • са бързо разваляеми
 • са не опаковани или с лоша опаковка
 1. AT2BG не носи отговорност за възникнали щети по транспортираните пратки, причинени от недобро опаковане
 2. AT2BG не предлага товаро- разтоварна дейност и не носи отговорнос за възникнали щети по време на товаро-разтоварната дейсност на пратките.
 3. AT2BG не носи отговорност за съдържанието на пакетите предадени от „Товародаел-Заявител“ .